Лист НБУ від 27.05.2015 р. N 24-00011/36048 Щодо роз'яснення окремих питань застосування Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.05.2015 р. N 24-00011/36048

Департамент реєстраційних питань та ліцензування

Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", Асоціації "Незалежна асоціація банків України", банкам України

 

Щодо роз'яснення окремих питань застосування Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

23 травня 2015 року набрало чинності Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку (далі - Положення про структуру), затверджене постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2015 року N 328 (далі - Постанова N 328).

Відповідно до пункту 3 вказаної постанови банкам необхідно протягом двох тижнів із дня набрання чинності Постановою N 328, а саме - до 8 червня 2015 року, подати до Національного банку України (далі - Національний банк) відомості про свою структуру власності в паперовому та в електронному вигляді згідно з додатками 1 - 3 до Положення про структуру, а також визначене Положенням про структуру схематичне зображення структури власності банку станом на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" і на дату подання цих відомостей до Національного банку України.

З метою спрощення переходу банків на новий формат подання відомостей про структуру власності банку Департамент реєстраційних питань та ліцензування Національного банку (далі - Департамент) надає роз'яснення та рекомендації щодо окремих питань виконання вимог Положення про структуру та Постанови N 328 у форматі "питання - відповідь".

1. Станом на які дати необхідно подавати відомості про структуру власності банку відповідно до Постанови N 328?

Банк має подати документи щодо своєї структури власності станом на:

08 березня 2015 року (дата набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб" N 218-VIII, далі - Закон N 218); та

дату подання відомостей до Національного банку (це може бути будь-яка дата у двотижневий період, протягом якого банки повинні виконати вимоги Постанови N 328).

Таким чином, банком має бути подано два пакети документів в паперовому вигляді та два PDF-файли.

Якщо між зазначеними двома датами зміни не відбулися, подається один пакет документів із інформацією станом на дату набрання чинності Законом N 218 і заява банку про відсутність відповідних змін.

2. У якому форматі необхідно подавати відомості про структуру власності банку відповідно до Постанови N 328?

Відомості про структуру власності повинні подаватися у форматі, визначеному пунктом 11 Положення про структуру.

При цьому відомості про структуру власності в електронному вигляді (крім паспортних даних фізичних осіб, повних адрес їх проживання та реєстраційних номерів облікових карток платників податків) до розроблення програмного забезпечення для подання відомостей про структуру власності необхідно подавати у форматі PDF-файлів на електронну адресу Департаменту: 41BANR@U0H2.

В електронному вигляді щодо адрес фізичних осіб зазначається лише країна громадянства особи та місце її постійного проживання, скорочене до назви країни та міста або іншого населеного пункту (наприклад, Україна, місто Лондон). Якщо особа є громадянином декількох країн, може бути зазначено громадянство лише однієї із країн.

Відомості про структуру власності банку на відповідну дату включаються в один PDF-файл, який повинен містити документи в такому порядку:

1) Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності (додаток 2);

2) Відомості про власників істотної участі в банку (додаток 3);

3) Схематичне зображення структури власності банку.

3. Яке співвідношення термінів "ключовий учасник" та "остаточний ключовий учасник в структурі власності банку"?

Терміни "ключовий учасник юридичної особи" був введений до статті 2 Закону про банки1 Законом N 218.

____________
1 Закон України "Про банки і банківську діяльність"

Термін "остаточний ключовий учасник в структурі власності банку" був запроваджений Національним банком у пункті 3 Положення про структуру.

Під "остаточними ключовими учасниками в структурі власності банку" слід розуміти:

ключових учасників - фізичних осіб, та

ключових учасників - юридичних осіб, які у своєму складі не мають ключових учасників.

При цьому для визначення "ключових учасників" необхідно керуватись визначенням, наведеним у статті 2 Закону про банки.

Для того, щоб визначити остаточних ключових учасників, необхідно спочатку визначити всіх ключових учасників самого банку, а також ключових учасників юридичних осіб в структурі власності банку за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в банку. Остаточними будуть вважатися всі фізичні особи, а також ті юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників.

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 Положення про структуру остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія.

4. Які юридичні особи є публічними компаніями?

Згідно з пунктом 5 Постанови N 328 публічною компанією є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі.

Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо:

вона створена згідно із законодавством держави - члена Європейського Союзу; або

сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей Положення.

Вимога щодо сукупної ринкової капіталізації компаній, акції яких уключені (допущені) до торгів на біржі, не поширюється на біржі, створені за законодавством держави - члена Європейського Союзу.

Компанії, допущені до торгів на нерегульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі, не вважаються публічними для цілей Положення про структуру. Публічними компаніями також не вважаються українські акціонерні товариства.

Якщо юридична особа є публічною компанією, необхідно вказати про це у відомостях про структуру власності. При цьому необхідно зазначити, на якій фондовій біржі акції компанії допущені до торгів у регульованому сегменті.

На підтвердження того, що компанія є публічною, банку необхідно подати Національному банку супровідний лист, у якому викладається пояснення щодо того, на якій підставі компанія вважається публічною, та посилання на відповідну сторінку веб-сайту біржі, на якій зазначено, що акції компанії допущені до торгів. Банком можуть подаватися інші документи та інформація, які підтверджують включення акцій компанії до регульованого сегменту відповідної біржі.

5. Який порядок розрахунку розміру участі особи в банку (колонка 7 додатка 2)?

Відповідно до пункту 8 Положення про структуру розмір участі в банку розраховується відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок набуття/збільшення істотної участі в банку.

До затвердження правлінням Національного банку України відповідних змін до Положення про реєстрацію2 пропонуємо для розрахунку розміру участі в банку керуватися наступним:

____________
2 Під "Положенням про реєстрацію" тут і далі слід розуміти Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306.

i. Сукупний розмір участі особи в банку розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в банку за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в банку.

ii. Розмір опосередкованої участі особи в банку розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в банку за такою формулою:

РОУ =

Уп
________
100 %

х

У (п - 1)
___________
100 %

х ... х

У2
________
100 %

х У1,

 

 

або

   

де:

РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в банку;

У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п - кількість рівнів володіння корпоративними правами банку;

П - знак множення;

і - номер рівня володіння корпоративними правами банку.

При цьому "формульний" порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку, визначений у цьому підпункті, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль акціонерів (учасників) банку.

iii. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) банку, розмір опосередкованої участі такої особи в банку дорівнює розміру прямої участі в банку акціонера (учасника) банку, якого вона контролює.

При цьому для використання "контрольного" підходу контроль має зберігатись на кожній ланці володіння корпоративними правами - від остаточного ключового учасника до акціонера банку, якого такий остаточний ключовий учасник контролює.

iv. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка є власником істотної участі в банку за довіреністю акціонерів (учасників) банку, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі банку акціонерів (учасників) банку, які видали такі довіреності.

v. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 10 відсотків.

vi. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 100 відсотків.

6. У новому Положенні про структуру відсутні додатки - анкети юридичної та фізичної особи. Чи необхідно інформувати Національний банк про зміни відомостей про структуру власності власників істотної участі в банку та в якому порядку?

З огляду на те, що анкети фізичної та юридичної особи дублювались у Положенні про реєстрацію та положенні про структуру (у попередній редакції), з метою спрощення документообігу анкети фізичної та юридичної особи були вилучені з Положення про структуру.

Відомості про структуру власності власників істотної участі будуть подаватись у анкетах юридичної і фізичної особи та анкеті членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи (додатки 2 - 4 до Положення про реєстрацію).

У разі зміни цих відомостей, необхідно буде подати до Національного банку витяг з відповідних анкет та повідомлення про зміни з описом таких змін.

Нові форми анкет та повідомлення про зміни будуть затверджені Національним банком найближчими тижнями у межах змін, які будуть вноситись до Положення про реєстрацію.

Завчасно інформуємо, що з метою полегшення подання відповідних відомостей у Положенні про реєстрацію буде запроваджено норму про те, що всі анкети - додатки до Положення про реєстрацію - можуть підписуватись уповноваженими представниками власників істотної участі (зокрема, за довіреністю).

Якщо зміни відомостей про структуру власності щодо власників істотної участі відбудуться в період між датою набрання чинності Положенням про структуру та датою набрання чинності змінами до Положення про реєстрацію, інформацію про такі зміни необхідно подати до Національного банку після набрання чинності змінами до Положення про реєстрацію згідно з установленим такими змінами порядком.

7. Що таке "непрозора структура власності"?

Структура власності банку є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості. Положенням про реєстрацію передбачено загальний та спеціальні критерії непрозорості структури власності банку.

Загальний критерій - структура власності банку не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 4 Положення про структуру.

Спеціальні критерії непрозорості визначені у пунктах 5 та 6 Положення про структуру.

8. Пунктом 5 Положення про реєстрацію передбачено, що наявність в структурі власності банку трастової конструкції є критерієм непрозорості такої структури власності. Чи всі "трасти" вважатимуться ознакою того, що структура власності є непрозорою?

Пункт 5 обмежує використання в структурі власності банку так званих "дискреційних трастів". За визначенням, наведеним у цьому пункті, трастова конструкція (траст) передбачає "розщеплення" права власності на юридичне та бенефіціарне. За таких обставин визначення особи, яка є власником істотної участі в банку, стає ускладненим або взагалі неможливим, оскільки повноваження власника розділені між кількома особами - установником трасту, трастовим керуючим, бенефіціаром, протектором тощо.

Разом із тим, не є ознакою непрозорої структури власності банку наявність у структурі власності банку "простого трасту", у якому трастовий керуючий діє виключно за вказівкою та в інтересах установника трасту, який заявляє себе у якості власника істотної участі.

Обсяг повноважень відповідних осіб підтверджується відповідними трастовими договорами (трастовими деклараціями).

9. У пункті 6 Положення про структуру передбачено, що за наявності в Національного банку підстав уважати, що заявлена структура власності банку не відповідає дійсності, зокрема, що будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, Національний банк має право запитати в такої особи додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності банку, а також установити строк для надання таких документів. Як перевірятиметься майновий стан таких ключових учасників?

Порядок та критерії перевірки майнового стану остаточних ключових учасників у структурі власності банку буде врегульований найближчим часом у змінах до Положення про реєстрацію.

Зокрема, майновий стан фізичної особи буде визнаватись достатнім, якщо доходи фізичної особи, які можуть бути джерелом коштів для набуття участі у банку, є більшими, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі особи складає в статутному капіталі банку.

Доходами, які можуть бути джерелом коштів для набуття участі у банку, визнаються фактично отримані фізичною особою грошові кошти і майно із джерел в Україні або за її межами, перелічені в статті 164 Податкового кодексу України, а також грошові кошти і майно, фактично отримані фізичною особою на інших законних підставах, які мають документальне підтвердження, за вирахуванням сум витрат, понесених фізичною особою для отримання цих доходів.

Таким чином, наприклад, якщо регулятивний капітал банку складає 200 млн. грн., а розмір участі остаточного ключового учасника в банку складає 7 %, то у разі застосування Національний банком пункту 6 Положення про структуру такий учасник має підтвердити наявність у нього доходів, які можуть бути джерелом коштів для набуття участі у банку, в сумі 14 млн. грн.

У разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності банку відповідає дійсності, у тому числі в разі встановлення Національним банком незадовільного фінансового/майнового стану принаймні двох осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку та сукупно володіють не менше ніж п'ятьма відсотками сукупної участі в банку, Національний банк має право визнати таку структуру власності банку непрозорою.

10. Який порядок визнання структури власності банку непрозорою?

Положенням про структуру (пункт 4) передбачено, що структура власності банку є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у цьому пункті, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 5 і 6 Положення про структуру. Таким чином, непрозорість структури обумовлена наявністю відповідних ознак, передбачених Положенням про структуру.

При цьому відповідно до пункту 7 Положення про структуру у разі невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним цим Положенням, Національний банк пропонує банку привести структуру власності банку у відповідність до цих вимог.

Якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений Національним банком, Національний банк визнає структуру власності банку непрозорою, про що повідомляє банк у листі.

11. У додатках 7, 9 до Положення про структуру (зразок схематичного зображення) Фізична особа 9 визначена власником істотної участі, оскільки її представник, Фізична особа 11, обраний членом наглядової ради банку. Чи всі акціонери, представники яких обрані до складу ради банку, вважаються власниками істотної участі?

Визначення "істотної участі", наведене у статті 2 Закону про банки, передбачає, що істотною участю є не тільки формальне володіння участю в банку, а й незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

При цьому відповідно до частини 18 статті 34 Закону про банки Національний банк України має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи, а отже - визначати, чи є особа власником істотної участі в банку.

Відповідно підпункту "б" пункту 1.12 глави 1 розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України N 368 від 28 серпня 2001 року, істотна участь у банку або іншій юридичній особі означає, зокрема, що фізична або юридична особа прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами, має незалежну від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність банку або іншої юридичної особи, зокрема має можливість впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банку або іншої юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом.

Згідно з цим підпунктом особа вважається такою, що здійснює значний вплив на управління банком або іншою юридичною особою, якщо, зокрема, відомі факти, що свідчать про здатність цієї особи будь-яким чином впливати на призначення керівників, або особа має принаймні одного представника в раді, чи правлінні банку або іншої юридичної особи, чи в рівноцінному спостережному органі (або через володіння акціями/паями/частками, або через домовленість із власниками акцій/паїв/часток); або така особа може брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної або облікової політики банку) незалежно від того, чи обіймає ця особа керівну посаду або отримує (чи взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою роботу.

При цьому згідно з частиною 1 статті 39 Закону про банки рада банку обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб.

Акціонер банку, представника якого було обрано складу ради (або правління) банку може бути визнаний власником істотної участі. При цьому в кожному конкретному випадку Національний банк оцінюватиме, чи в є в банку інші власники істотної участі і чи відповідає структура власності банку вимогам щодо її прозорості.

 

Директор

Л. В. Антонєнко

Додати новий коментар