Лист Мінфіну від 08.04.2015 р. N 31-11420-08-10/12281 Щодо порядку нарахування зносу

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.04.2015 р. N 31-11420-08-10/12281

Щодо порядку нарахування зносу

Міністерство фінансів України розглянуло запит <...> щодо порядку нарахування зносу та в межах компетенції повідомляє.

1. Щодо нарахування зносу на об'єкти необоротних активів, придбаних у 2007 році.

Згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 68, виправлення помилок минулих років оформлюється бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.

На підставі бухгалтерської довідки відображаються відповідні виправлення в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та вносяться зміни до інвентарних карток.

Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64, було визначено необхідність нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ.

Визначаючи суми зносу, необхідно керуватися:

у 2007 - 2008 роках - листом Державного казначейства України від 20.12.2005 р. N 07-04/2362-11163 "Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ";

у 2009 - 2012 роках - Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64;

у 2013 - 2014 роках - Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611.

З 2015 року методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та порядок нарахування амортизації визначено Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11.

2. Щодо нарахування зносу на об'єкти основних засобів, які були виявлені під час інвентаризації.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво в 2014 році визначало Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611 (далі - Положення).

Відповідно до пункту 8.7 розділу VIII Положення у місяці введення в експлуатацію малоцінного необоротного матеріального активу, зокрема монітору, про який ідеться у зверненні, необхідно нарахувати знос у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решту 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Відповідно до пункту 8.9 розділу VIII Положення сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу. Якщо об'єкт основних засобів, зокрема шафу, про яку йдеться у зверненні, введено в експлуатацію у листопаді, то необхідно нараховувати знос у 2014 році за один місяць, тобто річну суму зносу поділити на 12, якщо шафу введено в експлуатацію в грудні 2014 року, то за 2014 рік на неї знос не нараховується.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. Чмерук

 

Додати новий коментар