Касова книга

Форма касової книги затверджена Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., якою було прийнято «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (далі Положення) і знаходиться у Додатку 5 до цього документу.

Дані з прибуткових і видаткових касових ордерів переносяться до касової книги. Кожне підприємство, що має касу, повинно вести одну касову книгу.

Аркуші касової книги повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою підприємства і завірені підписами відповідальних осіб підприємства.

Записи в книзі проводяться в 2-х примірниках під копіювальний папір чорнилом (кульковою ручкою) темного кольору (копія підколюється до звіту касира). Перші екземпляри, які є невідривної частиною аркуша касової книги - «Вкладні аркуші касової книги», залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри, які є відривний частиною аркуша касової книги - «Звіт касира», є документами, за якими касири звітують про рух грошей в касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Запис в касовій книзі проводиться касиром за операції отримання або видачі готівки в день її надходження або видачі за кожним касовим ордером і видатковою відомістю. Якщо в який-небудь день не було руху готівки, записи в книзі не робляться.

У касовій книзі вказується залишок готівки в касі підприємства на початок дня, обороти за день (згідно з прибутковими і видатковими касовими ордерами) і залишок на кінець дня. Дані касової книги повинні відповідати фактичній наявності грошей в касі.

Скачать касова книга бланк можна за посиланням нижче.

Коментарі

Спасибо выручили.

Большое спасибо! Легко и просто скачалось! Реальная помощь!

Огромное спасибо! Удачи Вам!

Додати новий коментар